RR FSNT NOT

 

Radę Regionalną
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu

 
tworzą przedstawiciele siedmiu stowarzyszeń:

 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich  (SEP )
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP )
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB ) 
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich  (STOP ) 
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZ I iTS )
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych Melioracji ( SIiTWM)
Stowarzyszenie Geodetów Polskich ( SGP)

 

 
Rada Regionalna FSNT NOT w Elblągu
Integruje stowarzyszenia,
Prezentuje poglądy na temat rozwoju edukacji, nauki , techniki .
Kształtuje etykę korzystania z zasobów środowiska naturalnego .
Świadczy usługi techniczne .