STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH (SIMP)

 1. INFORMACJE OGÓLNE
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolna demokratyczna, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 11 000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualna treść uchwaloną przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 28 czerwca 2003 roku, można znaleźć na stronach www.simp.pl.

Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest „Deklaracja programowa SIMP IX Dekady”, którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006 roku.

SIMP zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000152811, numer Regon 000671540.

Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Główny, któremu w kadencji 2006-2010 przewodniczy Prezes SIMP – Andrzej Ciszewski. Pełny wykaz członków pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia można znaleźć na stronach www.simp.pl.

Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 29 sekcji towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym.
Podstawowe agendy działalności gospodarczej SIMP to:
 • Zamek SIMP w Rydzynie im. Prof. Henryka Mierzejewskiego,
 • Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego w Warszawie,
 • Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr w Warszawie,
 • Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Katowicach,
 • Biuro Wymiany Doświadczeń Naukowo-Technicznych SIMPOL w Poznaniu,
 • Oficyna Wydawnicza SIMPRESS w Warszawie.
SIMP jest wydawcą 14 czasopism naukowo-technicznych. Najstarszym czasopismem jest „Mechanik” założony w 1909 roku.
 
Celem SIMP jest:
 • Krzewienie nauki, techniki oraz propagowanie kultury i dobrych obyczajów,
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
 • Tworzenie form wymiany informacji w zakresie nauki i techniki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych,
 • Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
 • Popularyzacja osiągnięć nauki, techniki, gospodarki i twórców tych dziedzin,
 • Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych swoich członków,
 • Rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
 • Troska o zabytki techniki i kultury materialnej,
 • Propagowanie idei humanizacji techniki,
 • Troska o młodzież, seniorów i niepełnosprawnych

 

2. TRADYCJA STOWARZYSZENIA


Działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich „SIMP” przyjęto liczyć od dnia 28 czerwca 1928 roku, kiedy to odbyło się zebranie konstytucyjne Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich.
Warto zwrócić uwagę na brak w nazwie słowa „i Techników”, które w nazwie SIMP pojawia się dwadzieścia lat później.
Stowarzyszenie w chwili powstania liczyło 37 członków, po roku zwiększając ich liczbę do 73, by w roku 1932 osiągnąć liczbę 100, na ogólną liczbę inżynierów mechaników ok. 4 500. Inicjatorem i współtwórcą stowarzyszenia był prof. Henryk Mierzejewski, który został pierwszym prezesem zarządu.
Pamięć o zasługach profesora utrwalono ustanawiając „odznakę im. Henryka Mierzejewskiego” jako najwyższą odznakę honorową SIMP.
Pracą SIMP kierował zarząd powołując sekcje: warsztatową i konferencji specjalnych.
Do znaczących osiągnięć sekcji warsztatowej w pierwszym okresie działalności należy zaliczyć opracowanie programów nauczania w szkołach zawodowych niższych i średnich, oraz przejęcie od Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki i redagowanie miesięcznika „Mechanik”, wydawanego w Polsce do dziś.
Sekcja odczytów organizowała konferencje naukowo-techniczne poświęcone najważniejszym dziedzinom techniki przemysłu maszynowego. Pierwszą konferencję zorganizowano w Radomiu poświęconą technikom „przeciągania”. Zorganizowaną w lutym 1927 roku w Warszawie konferencję poświęcono tematowi planu budowy w kraju fabryki turbin parowych.
W roku 1934 opracowano założenia programu motoryzacji kraju i rozpoczęto prace normalizacyjne w zakresie stali stopowych oraz wprowadzono naukę o spawaniu w średnich szkołach zawodowych.
W roku 1935 stowarzyszenie liczyło 787 członków zorganizowanych w oddziałach we Lwowie, Poznaniu, Radomiu, Skarżysku Kamiennej i Warszawie.
W dniach 8-11 czerwca 1935 roku zorganizowano we Lwowie IX Zjazd Mechaników, na którym wygłoszono referaty p.t.:
„Gospodarcze i społeczne następstwa rozwoju techniki maszynowej”
„Racjonalny program budowy obrabiarek przez polskie wytwórnie”
„Sprawy naftowo-gazowe wobec zagadnień energetycznych i motoryzacyjnych”.
W roku 1936 stowarzyszenie liczyło 966 członków, zorganizowanych w 16 komisjach i siedmiu sekcjach problemowych. Opracowano i wydano trzy tomowy „Poradnik Mechanika”, zorganizowano wystawę pod nazwą „Wystawa przemysłu metalowego i elektroenergetycznego” wspólnie z Izbą Przemysłowo-Handlową, Związkiem Polskich Przemysłowców Metalowych i Związkiem Przedsiębiorstw Elektroenergetycznych.
W roku 1937 położono nacisk na rozwój sekcji i kół fachowych, przestrzegając zasady, aby każdy z członków zajmował się konkretnymi pracami, ustalonymi w planie rocznym. Ożywioną działalność prowadziło Koło Inżynierów Samochodowych, organizując między innymi wycieczki na Targi Lipskie i do Salonu Samochodowego w Berlinie.
W okresie okupacji jawna działalność stowarzyszenia zanikła. Działała Tajna Organizacja Inżynierów kierowana przez prof. Stefana Bryłę, który za swoje zaangażowanie zapłacił życiem.
Przy udziale Szkoły Wawelberga prowadzono tajne kursy politechniczne.
Po wojnie, z udziałem dawnych członków stowarzyszenia, dnia 22 marca 1946 roku zorganizowano Walny Zjazd, na którym uchwalono nowy statut i przyjęto nową nazwę obowiązującą do dziś – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich „SIMP”.
W latach 1946-50 powołano Instytut Wydawniczy SIMP, który jako jedyny wydawał książki z dziedziny budowy maszyn oraz czasopisma „Mechanik”, „Przegląd Mechaniczny”, „Przegląd Spawalnictwa” i „Technika Lotnicza”.
W 1971 roku SIMP przejął ruiny zabytkowego zamku w Rydzynie z przeznaczeniem na Ośrodek Szkoleniowy i Dom Pracy Twórczej. Inicjatywę tą poparli masowo członkowie SIMP, angażując własną pracę przy odgruzowywaniu i pierwszych pracach budowlanych. Dziś Zamek w Rydzynie jest pięknie obudowanym zabytkiem.
Przemiany dokonane w Polsce w 1989 roku, nie ominęły stowarzyszenia, powodując zanik podstawowych komórek organizacyjnych jakimi były koła zakładowe, zmniejszenie się ilości członków do ok. 11 000 i niewątpliwie zanik etosu pracy społecznej. Zachowano prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą, przechodząc od form czysto stowarzyszeniowych do częściowej prywatyzacji.
SIMP był inicjatorem wprowadzenia w Polsce specjalizacji zawodowej inżynierów i techników, a w roku 1989 inicjatorem powołania Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.
 
SIMP na Ziemi Elbląskiej.

Organizatorzy obchodzonego w 1973 roku 25-cio lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich „SIMP” na ziemi elbląskiej uznali, że działalność stowarzyszenia rozpoczęła się w Elblągu w roku 1948. Datę tą potwierdzili organizatorzy obchodów 40-to lecia organizowanego w roku 1988 pomimo, że w opublikowanych materiałach odnotowano powstanie pod przewodnictwem dyrektora fabryki inż. Eryka Bertelmana i inż. Michała Rosnowskiego pierwszego Koła Terenowego SIMP w drugiej połowie 1946 roku przy Fabryce Wyrobów Metalowych „blaszance”.
Kolejnym zakładem, w którym rozwinięto działalność SIMP była ówczesna „Stocznia Nr 16 (późniejszy Zamach”, zatrudniająca w 1947 roku 3 inżynierów i 17 techników.
Udokumentowanym przejawem działalności SIMP był zorganizowany w dniu 7 lutego 1948 roku „Wieczór Karnawałowy”, z którego dochód przeznaczono na odbudowę Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu. Być może powyższy fakt zaważył na przyjęciu roku 1948 jako początku działalności SIMP na Ziemi Elbląskiej.
Główną bazą działalności stowarzyszeniowej stały się zakłady pracy i koła zakładowe podporządkowane zarządom oddziałów. W Elblągu Oddział SIMP z siedzibą na terenie Zamachu powstał w 1954 roku, obejmując swoim zakresem działania tylko koła tego zakładu. Równocześnie na terenie Elbląga działały koła podległe zarządowi oddziału wojewódzkiego w Gdańsku. Nienormalna sytuację porządkowała uchwała Zarządu Głównego SIMP z 9 listopada 1954 roku, podporządkowując wszystkie koła Zarządowi Oddziału w Elblągu.
W dniu 15 grudnia 1975 roku, Uchwałą Zarządu Głównego SIMP, Oddział Rejonowy został przekształcony w Oddział Wojewódzki, do którego zostały włączone koła z Ornety, Braniewa i Prabut. Ilość kół wzrosła do 29, a liczba członków do 928. Powołano komisje problemowe: szkoleniową, współzawodnictwa kół, organizacyjną i imprez.
Powołano również sekcje naukowo-techniczne: wytrzymałości i badań materiałów oraz spawalniczą.
W ramach Wojewódzkiego Przeglądu Jakości w roku 1978, zorganizowano wystawę wyrobów zakładów przemysłowych województwa oraz Krajową Konferencję Przekładni Zębatych Ciężkich i Szybkobieżnych.
Członkowie SIMP czynnie uczestniczyli w uruchamianiu zaocznych inżynierskich studiów zawodowych, początkowo organizowanych przez Politechnikę Warszawską (Wieczorową Szkołę Inżynierską w Warszawie), a następnie studiów stacjonarnych organizowanych przez Politechnikę Gdańską. Do szczególnie zasłużonych w tym zakresie zaliczamy kolegów: Antoniego Czuchnowskiego, Eugeniusza Mędrasia, Ryszarda Łączkowskiego, Olgierda Olszewskiego, Andrzeja Września.
Wprowadzenie w dniu 13.12.1981r. stanu wojennego niewątpliwie przyczyniło się do osłabienia działalności społecznej i do refleksji nad modelem pracy stowarzyszenia. Zmniejszyła się ilość kół zakładowych i spadła ilość członków do 546 w 1983 roku.
Z ważniejszych tematów jakimi zajmował się Zarząd można wymienić:
 1. Działania inicjatywne zmierzające do podniesienia płac kadry inżynieryjno-technicznej- powołano rzecznika płacowego, który z ramienia oddziału inicjował odpowiednie działania w kołach zakładowych,
 2. Udział w obchodach dorocznych Elbląskich Dni Techniki,
 3. Propagowanie uzyskiwania specjalizacji zawodowej, w wyniku czego I stopień specjalizacji uzyskało 14 inżynierów i 3 techników a II stopień specjalizacji 2 inżynierów,
 4. W ramach poszukiwań nowych kierunków działalności podjęto inicjatywe udziału w wyborach do sejmu poprzez wysunięcie własnego kandydata na posła i jego popularyzowanie, co jednocześnie umożliwiło publiczne zaprezentowanie istnienia i działalności SIMP,
 5. Działania inicjatywne i organizacyjne na rzecz utworzenia Związku Zawodowego Techników i Inżynierów.
W sytuacji całkowitego zaniku działalności kół zakładowych w 1994 roku, Zarząd podejmuje uchwałę: „w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej oddziału, uporządkowania ewidencji i opłacania składek”. W wyniku realizacji tej uchwały członkowie zarządu odwiedzają poszczególnych członków SIMP, proponując przynależność do projektowanych jednostek organizacyjnych lub tworzenie nowych, proponując jednocześnie opłacenie zaległych składek, jako warunku dalszej przynależności do stowarzyszenia. Na ten apel pozytywnie odpowiedziało 59 członków. Pozostali zostali skreśleni z listy członków SIMP, a wśród nich wielu z tytułami „Rzeczoznawców SIMP”.
W wyniku prowadzonej akcji porządkowo-organizacyjnej, w listopadzie 1995 roku Zarząd powołał (reaktywował) następujące jednostki organizacyjne, które funkcjonują również dzisiaj:
 1. Koło SIMP przy Urzędzie Dozoru Technicznego w Elblągu,
 2. Koło Sekcji Samochodowej,
 3. Koło (Klub Towarzyski) TECHNO,
 4. Koło Sekcji Morskiej – od 2007 roku.
Działalność gospodarcza.

   1. Działalność szkoleniowa w ramach ZODOK (1986-1990)
   2. Działalność rzeczoznawcza w ramach struktur ZORPOT
    • Od 1975r do 1985r w ramach Ośrodka w Szczecinie i w Gdańsku – liczba rzeczoznawców w 1985 roku wynosiła 60 osób,
    • Od 1985r do 2001r – delegatura ZORPOT w Elblągu do 1990r, a do 2001 roku Samodzielne Regionalne Przedsiębiorstwo Działalności Gospodarczej „SIMPEL”. Liczba rzeczoznawców w 2001 r wynosiła 80 osób.
 1. Działalność w zakresie kwalifikacji jakości wyrobów w ramach struktur ZOKIW – 1989-1990r
 2. Komisja Kwalifikacyjna ds. sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i sieci energetycznych – od 1989r.
Członkowie SIMP uhonorowani za działalność na rzecz rozwoju Stowarzyszenia na Ziemi Elbląskiej.

 1. Odznaczenia Państwowe:
  • Krzyż Kawalerski – 1,
  • Złoty Krzyż Zasługi – 3
  • Srebrny Krzyż Zasługi – 7
  • Brązowy Krzyż Zasługi – 7.
   1. Odznaczenia NOT:
    • Złota Honorowa Odznaka NOT – 13,
    • Srebrna Honorowa Odznaka NOT – 27.
     1. Odznaczenia SIMP:
      • Honorowa Odznaka SIMP im. H. Mierzejewskiego – 5
      • Złota Honorowa Odznaka SIMP – 46,
      • Srebrna Honorowa Odznaka SIMP – 43,
      • Brązowa Honorowa Odznaka SIMP – 44.

 
3. Struktura Organizacyjna Oddziału SIMP w Elblągu

Biuro Oddziału mieści się w budynku Naczelnej Organizacji Technicznej w Elblągu przy ul. Królewieckiej 108, tel. 055 2344136
 
Zarząd Oddziału:
 • Prezes Zarządu – Edward Myśliński tel. 055 6414061, tel. kom. 605665260,
 • V-ce Prezes Zarządu, Przewodniczący Koła przy Urzędzie Dozoru Technicznego – Nestor Kantor, tel. 055 2355293, tel.kom.600479072,
 • Sekretarz Zarządu – Czesław Żukowski, tel. 055 2337919, tel. kom. 607587661,
 • Skarbnik Zarządu, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej – Bernadetta Mielczarek, tel. 055 2320498, tel. kom. 603355233.
 • Członek Zarządu, Przewodniczący Sekcji Samochodowej – Jerzy Zapolski, tel. 055 2336602, tel. kom. 667521184,
 • Członek Zarządu, Przewodniczący Koła „Techno” – Tamara Rybczyńska, tel. 055 2322826, tel. kom. 601676610,
 • Członek Zarządu, Przewodniczący Sekcji Morskiej – Jerzy Wolniewicz, tel. kom. 601077546,
 • Członek Zarządu – Ryszard Kaczorowski, tel. 055 6416046, tel. kom. 603388826,
 • Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej – Waldemar Kowalski tel. 055 2396710, tel. kom. 606648190.